Què És L’Ametropia I Quins Són Els Tipus Que Existeixen?

Compartir ens ajuda a tothom!

Taula de Contingut

Al següent article volem parlar sobre: Què és l’ametropia i quins són els tipus que existeixen, a més veurem la diferència entre què és l’emetropia i l’ametropia.

Per després aprofundir en els tipus d’ametropia que hi ha: l’ametropia esfèrica (ametropia axial i ametropia refractiva) i l’ametropia no esfèrica (o cilíndrica).

I per acabar, coneixerem quina és la causa de l’ametropia i com es corregeix.

Què és l'Ametropia?

Una ametropia és una anomalia en la refracció de l’ull i es refereix a qualsevol defecte ocular que provoqui un desenfocament de la imatge a la retina de l’ull i una disminució consegüent en l’agudesa visual.

L’ametropia es mesura amb diòptries i es tracta d’un defecte a la refracció ocular, ja que la imatge es crea davant o darrere de la retina, o es creen diversos punts focals.

Hi ha diversos tipus d’ametropies i les principals són: la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme, les quals es poden combinar i on és possible tenir, per exemple, una ametropia de miopia i astigmatisme en un mateix ull.

Què és l'Emetropia i l'Ametropia?

L’emetropia es refereix a la condició normal de refracció de l’ull, en què la persona és capaç de veure perfectament sense necessitat de realitzar cap esforç i sense necessitat de portar ulleres o lents de contacte, ja que l’ull pot enfocar les imatges de forma correcta a la retina.

L’ametropia, per contra, es refereix a qualsevol defecte refractiu que fa que la persona no pugui veure nítidament sense la necessitat de portar ulleres o lents de contacte, ja que la imatge no es projecta de forma correcta sobre la retina de l’ull.

Quants tipus d'Ametropia hi ha?

Hi ha dos tipus d’ametropies depenent de la curvatura de l’ull: l’ametropia esfèrica i l’ametropia no esfèrica.

Què són les ametropies esfèriques?

Les ametropies esfèriques són aquelles en què la curvatura de l’ull és uniforme. Hi ha dos tipus d’ametropies esfèriques: la miopia i la hipermetropia.

A la miopia el punt focal on es forma la imatge està per davant de la retina. Mentre que a la hipermetropia, la imatge es forma darrere de la retina.

Alhora, les ametropies esfèriques poden ser de tipus: ametropia axial o ametropia refractiva.

Què és l'Ametropia axial?

L’ametropia axial és aquella en què la longitud de l’ull és anòmala. En el cas de la miopia, l’ull és més llarg i en el cas de la hipermetropia és més curt.

Què és l'Ametropia refractiva?

L’ametropia refractiva fa referència a si l’ull és molt potent o no. És a dir, si l’ull té molta o molt poca potència per convergir.

En el cas de la miopia, la potència de l’ull és excessiva i en el cas de la hipermetropia és menor.

Alhora, l’ametropia refractiva pot ser de curvatura o d’índex.

A la miopia de curvatura hi ha un excés a la curvatura de la còrnia. A diferència de la hipermetropia, on la curvatura és inferior i la còrnia és més aplanada.

La miopia i la hipermetropia d’índex, són degudes a una alteració en algun índex de refracció, en el cas de la hipermetropia la potència refractiva és menor, per una disminució d’índex de la lent del cristal·lí.

Per tant, l’ametropia axial fa referència a una anomalia quant a la longitud de l’ull i l’ametropia refractiva, a una anomalia a la potència de l’ull.

Què són les ametropies no esfèriques o cilíndriques?

Les ametropies no esfèriques o cilíndriques ocorren quan la curvatura de l’ull no és uniforme i provoca que la capacitat de refracció de l’ull no sigui la mateixa a tots els graus: és el que es coneix com a astigmatisme.

A les ametropies cilíndriques hi ha dos punts focals, dos plans amb diferents angles, cosa que provoca una diferència en la convergència dels dos punts.

Què causa l'Ametropia?

L’ametropia és causada per la incapacitat de l’ull per formar una imatge sobre la retina perquè existeix una desproporció entre la potència de les lents i la longitud de l’ull. Això fa que la imatge es vegi borrosa.

A diferència de l’emetropia, on no hi ha cap defecte de refracció i la imatge es forma a la retina. La imatge es veu nítida.

Com es corregeix l'Ametropia?

Per poder corregir l’ametropia cal reduir o afegir les diòptries del nostre ull, depenent del tipus d’ametropia que tinguem. Això s’aconsegueix gràcies a les ulleres, lents de contacte o cirurgia refractiva.

En el cas de la miopia, l’ametropia pot ser axial o refractiva i es corregeix amb lents esfèriques negatives divergents.

Amb lents esfèriques positives convergents es corregeix l’ametropia per hipermetropia, la qual pot ser axial o refractiva.

I amb lents cilíndriques, es corregeix l’ametropia per astigmatisme.